KOSTELOOS ADVIES OP MAAT GRATIS QUICKSCAN

Spreiden en mijden van (werk) mobiliteit.

Door corona werkten veel mensen thuis. Deze afname in het woon-werkverkeer zorgde voor een minder drukke spits, zowel op de weg als op het spoor. Het leidde tot 20% minder CO2-uitstoot en er was geen hyperspits meer in het OV. Hoe kunnen we, nu de samenleving weer (meer) open gaat, deze positieve effecten behouden? Hoe spreiden we straks het verkeer over de dag en week en hoe mijden we mobiliteit?

Spreiden en Mijden

Samen houden we Nederland bereikbaar.

Ministerie IenW

ZO DRAAGT IenW BIJ AAN SPREIDEN EN MIJDEN.

IenW ziet de positieve effecten van hybride werken en van het spreiden van lestijden, openingstijden en werktijden op de bereikbaarheid van Nederland. En daar staan we niet alleen in. Decentrale overheden, werkgevers en mobiliteitsexperts wijzen erop dat juist nu het moment is om terugkeer naar de ‘hyperspits’ te voorkomen. Daarom willen we het huidige moment benutten en zetten we in op de ondersteuning en het stimuleren van hybride werken.

IenW landelijk

1. Landelijk: faciliteren

Met het ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties:

 • Als werkgever bespreken wij flexibel werken: hybride werken en het spreiden over de dag en over de verschillende dagen van de week. BZK als hoofdwerkgever van het Rijk, is verantwoordelijk voor de rijksbrede aanpak Hybride werken.

Met het ministerie van Financiën:

 • Verkenning fiscale mogelijkheden voor thuiswerkvergoedingen aan werknemers (Belastingplan 2022).

Met het ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid:

 • Samenwerking in het kader van de agenda voor de toekomst van hybride werken. Doel van de agenda: de samenleving, werkgevers, werkenden, het kabinet en andere relevante partijen in staat stellen beter te anticiperen op ontwikkelingen rond hybride werken in de periode na de coronacrisis.

Met het ministerie Onderwijs, Cultuur en Wetenschap:

 • Het ondersteunen van regionale afspraken samen met onderwijskoepels, vervoerders en decentrale OV-autoriteiten. Doel: gezamenlijk ervoor zorgen dat iedereen de onderwijsinstelling ook in het nieuwe school- en studiejaar zo goed en comfortabel mogelijk kan bereiken. Piekdrukte moet zoveel mogelijk wordt voorkomen.

IenW regionaal

2. Regionaal: ondersteunen

 • In het BO MIRT 2020 heeft IenW een extra (financiële) impuls gegeven. Deze moet werkgevers en onderwijsinstellingen in staat stellen wenselijk reisgedrag te bestendigen en per regio maatwerk te bieden.
 • Concrete invulling geven aan spreiden en mijden samen met regionale overheden, regionale vervoerders, onderwijsinstellingen en regionale werkgeversnetwerken in de verschillende regio’s.

IenW kennisopbouw

3. Kennisopbouw en kennis delen

 • Adviesaanvraag SER.
 • KiM: periodiek onderzoek naar thuiswerken, online onderwijs en mobiliteit.
 • PBL: onderzoek naar voorkeuren en gedrag van mensen rond wonen, werken en verplaatsen.
 • Fietsteam IenW: onderzoek naar gedragsbehoud fietsen en lopen na COVID-19.
 • IenW: jaarlijks onderzoek onder werknemers naar veranderingen in woon-werkmobiliteit.
 • IenW, CROW, DOVA en Railforum: ontwerpen van onderzoek naar de behoeften en het gedrag van OV-gebruikers na COVID-19.
 • Monitoring mobiliteitsontwikkelingen COVID-19.

IenW praktijkvoorbeelden

4. Delen van mogelijkheden en praktijkvoorbeelden

De meest actuele fiscale info, best practices en tips zijn te vinden in het e-zine Werken aan Duurzame Mobiliteit, op het platform Zowerkthet.nl, en op de website Andersreizen.nu.

IenW & communicatie

5. Communicatie

 • Campagne die oproept tot hybride werken en daar kennis en tools voor aanreikt. Samenwerking met platform Zowerkthet.nl. Gericht op werkgevers en werknemers.
 • Ondersteuning van de campagne Zo willen we werken van coalitie Anders Reizen.
 • Campagnematige aandacht voor hybride werken door IenW.
 • Low Car Diet: gedragscampagne die werknemers helpt in gezond, bewust en duurzaam reisgedrag, incl. thuiswerken en spitsmijden.

Hybride werken en Spreiden & Mijden

Laat U inspireren.

Veel onderwijsinstellingen, bedrijven, vervoersmaatschappijen en decentrale overheden maken al werk van flexibel werken. Benieuwd hoe zij omgaan met plaatsonafhankelijk werken en leren en hoe zij gezamenlijk werken aan bereikbaarheid en duurzaam reizen? U leest de verhalen hier en het e-zine Werken aan Duurzame Mobiliteit.

Meer informatie

Maak ook werk van spreiden en
mijden van (werk)mobiliteit.

Bekijk hieronder verschillende websites met meer informatie.

ZO WERKT HET IS EEN INITIATIEF VAN DE MOBILITEITSREGIO’S VAN NEDERLAND:

ervaringen